Archief activiteiten

Donderdag 9 november 2023

Themabijeenkomst, excursie naar De Kersentuin in Utrecht De Meern.

Donderdag 8 juni 2023

Jaarvergadering met themabijeenkomst: mr. dr. Claudia Siewers spreekt over het onderwerp “Zonnepanelen”. Zij is 9 december 2022 gepromoveerd op ‘Balans in het appartementsrecht: wijzigen van de splitsingsakte vereenvoudigd’. Zij heeft onderzoek gedaan naar het vereenvoudigen van de veelal starre regels voor het wijzigen van splitsingsakten.

Vrijdag 10 maart 2023

Lustrumbijeenkomst in Antwerpen met sprekers over het Belgische appartementsrecht (mede-eigendom), een bezoek aan het Antwerpse Museum aan de Stroom en aansluitend borrel en diner.

Mevrouw dr. Charlotte Willemot (gepromoveerd op het gebied van Belgisch appartementsrecht) en de heer prof. dr. Ruud Jansen (notaris te Lommel en gepromoveerd op beschikkingsonbevoegdheid) hebben een boeiende en geanimeerde inleiding in het Belgisch appartementsrecht verzorgd.

Woensdag 2 november 2022

Mr. Benjamin den Butter, lid van de JvA, nam ons mee in het onderwerp van zijn masterscriptie:

Surélever la loi? Een rechtsvergelijkend onderzoek naar het besluitvormingsproces ten aanzien van het  optoppen van appartementencomplexen in Frankrijk en Nederland.

Donderdag 30 juni 2022

Prof. mr. Fokke Jan Vonck, hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Of counsel bij Loyens & Loeff te Amsterdam, besprak met ons wanneer veranderingen in een appartementencomplex noodzaken tot een wijziging van de akte van splitsing. Op 25 maart 2022 heeft Fokke Jan zijn oratie uitgesproken met als titel ‘starheid in het appartementsrecht’, waarvan hij de inhoud ook in deze themabijeenkomst meenam.

Ook ging hij in op de vraag in welke gevallen voor zo’n wijziging de medewerking nodig is van alle appartementseigenaren en wanneer kan worden volstaan met een besluit dat is genomen met instemming van tachtig procent van de stemmen in de VvE.

Maandag 16 augustus 2021

mr. Barbara Weeink van het ministerie van Binnenlandse Zaken nam ons mee in de weg die geleid heeft tot het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s. Zij maakte ons deelgenoot van de aanleiding, het proces en de gemaakte keuzes.
Daarna gaf mr. Claudia Siewers, promovenda en lid van de Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland een toelichting  op het thans voorliggende wetsvoorstel van de internetconsultatie in relatie tot het (veel omvangrijkere) wetsvoorstel zoals door de WMANL in augustus 2020 is opgesteld. Tot slot werd het kersverse modelreglement voor kleine VvE’s gepresenteerd.

De internetconsultatie van dit voorstel is gestart op 12 juli en loopt nog tot 6 september a.s. U bent van harte uitgenodigd om niet alleen kennis te nemen van het wetsvoorstel maar ook erop te reageren: instemming of complimenten, maar ook opmerkingen, vragen of kritische kanttekeningen.

Vrijdag 25 juni 2021

Themabijeenkomst JvA (online). Onderwerp: Prof. Dr. Björn Hoops, LL.M., Adjunct-hoogleraar Privaatrecht en duurzaamheid aan de RUG neemt ons mee in zijn bevindingen inzake overheidshandelen om verduurzaming – ook in VvE’s – te bespoedigen. Hij constateert dat de overheid niet alleen obstakels tracht weg te nemen, maar steeds meer het pad zoekt van het opleggen van verplichtingen om verduurzaming af te dwingen. Maar mag dat wel zonder of met heel weinig compensatie? En zou er dan misschien sprake zijn van schending van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM? En meer specifiek voor VvE’s: hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden? Björn Hoops schreef er over in TBR 2020/66 en WPNR 7297, p. 662-673 en wisselde van gedachten met de leden van de JvA in een interactieve en levendige sessie over de wederzijdse ervaringen en bevindingen hierover.

Donderdag 18 maart 2021

Jaarvergadering en themabijeenkomst JvA (online). Onderwerp: een inleiding over beheren en beschikken en wat dat betekent voor het wijzigen van de akte van splitsing.

Woensdag 8 mei 2019

Jaarvergadering en themabijeenkomst JvA. Onderwerp: het concept wetsvoorstel ter verbetering van het appartementsrecht.

Donderdag 22 november 2018

Excursie De Steenvlinder/Metamorfose – Rijswijk.

Dinsdag 3 juli 2018

Jaarvergadering en themabijeenkomst JvA.  Onderwerp: het nieuwe modelreglement en andere actualiteiten in het appartementsrecht.

Woensdag 13 december 2017

Introductie Modelreglement 2017, gemengde complexen en de Wetswijziging door Lex Hartman en Mechteld van der Vleuten.

Donderdag 11 mei 2017

Jaarvergadering en lezing door Benedict van Dam, bewaarder bij het Kadaster.

Donderdag 10 november 2016

Najaarsbijeenkomst over de kwantitatieve en kwalitatieve voorraadanalyse van de VvE’s in Nederland door het CBS, de door VvE Belang in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerde VvE Barometer en de bouwjaren en energielabels van VvE’s op wijkniveau. Daarna is gesproken over de recente ontwikkelingen inzake AirBnB door een notaris en twee advocaten.

Dinsdag 31 mei, 7, 14 en 21 juni 2016 | 16:00-21:00 uur

IBR Cursus appartementsrecht 

Docenten: mr. R.P.M. de Laat, mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, prof. mr. A.A. van Velten, mr. G.G.J.D. Verdoes Kleijn, mr. M.C.E. van der Vleuten.

Donderdag 31 maart 2016

Jaarvergadering en excursie Markthal Rotterdam

Donderdag 12 november 2015

Ledenvergadering/themabijeenkomst

Onderwerp: de vorderingen van de KNB projectgroep Modelreglement 2015. Er was volop gelegenheid van gedachten te wisselen met de schrijvers om eventueel het nieuwe Modelreglement nog mee vorm te geven.

Sprekers: mr. A.G. Hartman, mr. H.M. Kolster, prof.mr.dr. R.F.H. Mertens en mr.dr. J.A.J. Peter.

Vrijdag 6 november 2015

Cursus Hoofd- en ondersplitsing

Docenten: mr. L.M.H. Hartman en prof. mr. R.F.H. Mertens
Meer informatie: mail naar info@nexuslegal.nl

Onderwerpen:

  • Wanneer hoofd- en ondersplitsing toepassen (diverse gebruiksfuncties e.d.)?
  • Best practices bij hoofd- en ondersplitsing
  • Welke aanpassingen kunnen/moeten in de modelreglementen worden aangebracht?
  • Valkuilen (bijvoorbeeld aandelen in gemeenschap, verdeling van kosten, eensluidend stemmen of niet)
  • Rechten van onder-appartementseigenaars in de hoofdsplitsing, waaronder stemrecht, informatierecht, tijdige bijeenroeping vergaderingen

Donderdag 9, 16, 23 en 30 april 2015 | 16:00-21:00 uur

IBR Cursus appartementsrecht

Docenten: mr. R.P.M. de Laat, prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, mr. N.L.J.M. Rijssenbeek, prof. mr. A.A. van Velten, mr. G.G.J.D. Verdoes Kleijn, mr. M.C.E. van der Vleuten

Meer informatie kunt u vinden op de site van het IBR.

Donderdag 26 maart 2015 | 14:00-17:00 uur

Ledenvergadering en themabijeenkomst ‘Naar een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten!’ (+netwerkborrel) in Utrecht

Sprekers:

  • Prof. mr. A.A. van Velten: de geschiedenis van de modelreglementen
  • Mr. H.J.G. Braakhuis: visie op gewenste veranderingen in het modelreglement
  • Mr. J.W.A. Hockx: hoe om te gaan met verschillende bestemmingen in appartementensplitsingen en de voorkomende problemen bij hoofd- en ondersplitsing.

9 maart 2015 | 17:00-19:00 uur | ‘s-Gravenhage

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam bijeen om de ALV en themabijeenkomst nader te bespreken.

5 februari 2015 | 14:00-16:00 uur | Breda

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam bijeen om de ALV en themabijeenkomst nader te bespreken.

22 januari 2015 | 14:00-16:00 uur | ’s Hertogenbosch

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam  bijeen om de opstart en de ALV op 26 maart nader te bespreken.

2 december 2014 | 16:00-18:00 uur | ’s Hertogenbosch

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam voor de tweede keer bijeen om de opstart nader te bespreken.

8 oktober 2014 | 16:00-18:00 uur | ’s Hertogenbosch

Bestuursvergadering

Het bestuur kwam voor de eerste keer bijeen.

Leave a Reply