Info

Samenvatting MR kleine VvE’s

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht Nederland (WMANL) heeft een samenvatting gemaakt van het Modelreglement Kleine VvE’s. Dit modelreglement is speciaal ontwikkeld voor kleine VvE’s en biedt oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen.

Het Modelreglement Kleine VvE’s is in 2021 opgesteld en biedt oplossingen voor veelvoorkomende problemen binnen kleine VvE’s. Zo zijn bepaalde artikelen die niet van toepassing zijn weggelaten, waardoor het modelreglement overzichtelijker wordt. Om de inhoud van het modelreglement begrijpelijker te maken, heeft de WMANL nu een samenvatting gemaakt.

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Dit wetsvoorstel regelt dat privaatrechtelijke rechtspersonen (onder meer NV’s/BV’s, verenigingen, VvE’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen) digitaal kunnen vergaderen. Nu is dat alleen nog fysiek of hybride mogelijk (buiten de mogelijkheid die de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid tot in beginsel 1 februari 2023 biedt). Er worden enkele voorwaarden gesteld, zodat de digitale vergadering goed kan verlopen. Verder wordt het eenvoudiger om langs digitale weg op te roepen.

Deze internetconsultatie loopt van 7 december 2022 tot 6 februari 2023

Tijdelijk tariefplafond op energie

Het kabinet stelt per 1 januari 2023 een tijdelijk tariefplafond in voor gas en elektriciteit om de enorme stijging van de energieprijzen en de schommelingen op de energiemarkt voor huishoudens te compenseren. Tijdens de eerste termijn van de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag zijn geen vragen gesteld over toepassing hiervan op energiekosten binnen een VvE terwijl, 1 op de 3 woningen in Nederland onderdeel van een VvE uitmaakt. Premier Rutte benadrukte wel dat de precieze vormgeving van het prijsplafond nog moet worden uitgewerkt.

Leden Richard de Laat en Dennis Reynders schreven erover op www.vverecht.nl.

Internetconsultatie Wijzigingsregeling SEEH

Graag attenderen wij jullie op de start van de internetconsultatie voor het voorstel tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De internetconsultatie loopt t/m 2 september 2021 23:59 uur.

Kort samengevat omvat het voorstel tot wijziging het volgende:

  • Aan de SEEH wordt een subsidiecategorie toegevoegd, waardoor verenigingen, dat wil zeggen VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen, met een eigen parkeergelegenheid eenmalig subsidie kunnen aanvragen voor een advies voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten, het zogenoemde oplaadpuntenadvies;
  • Op verzoek van de vereniging brengt een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven adviseur een schriftelijk advies uit, waarin wordt beschreven hoe op een toekomstbestendige wijze één of meer oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid kunnen worden gerealiseerd;
  • Nadat de vereniging het advies heeft ontvangen, kan deze een subsidie aanvragen van 75% van de kosten van advisering voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten, met een maximum van €1.500,-
  • Het oplaadpuntenadvies dient daartoe aan een aantal voorwaarden te voldoen; het moet onder meer een aanbeveling bevatten voor de borging van de brandveiligheid, als de parkeergelegenheid is gelegen in een gebouw.

De directe link naar de internetconsultatie is:
Overheid.nl | Consultatie Wijzigingsregeling SEEH (internetconsultatie.nl)

Reacties uit de (VvE-)praktijk zijn van harte welkom.

Internetconsultatie “Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s”

Het wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s tracht belemmeringen weg te nemen bij de plaatsing van oplaadpunten bij Verenigingen van Eigenaars. Indien appartementseigenaars een oplaadpunt op een individueel parkeervak of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid willen plaatsen, hoeft het VvE-bestuur hiervan slechts in kennis te worden gesteld; de notificatie. De notificatie vervangt de benodigde toestemming van de VvE voor het plaatsen van een oplaadpunt, indien het oplaadpunt volgens de voorwaarden uit de notificatieregeling is geplaatst.

De internetconsultatie van dit voorstel is gestart op 12 juli 2021 en loopt nog tot 6 september a.s. U bent van harte uitgenodigd om niet alleen kennis te nemen van het wetsvoorstel maar ook erop te reageren: instemming of complimenten, maar ook opmerkingen, vragen of kritische kanttekeningen.

Noodwetgeving maakt het goed functioneren van VvE’s tijdens de coronacrisis mogelijk

VvE’s krijgen dankzij speciale noodwetgeving de mogelijkheid om het vaststellen van de jaarrekening met enkele maanden uit te stellen. Het gaat om een termijn van zes maanden. Bovendien wordt door de noodwetgeving de mogelijkheid gecreëerd om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen en besluiten te nemen. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze noodwetgeving is het resultaat van goede samenwerking tussen de betrokken ministeries, VGM NL en Stichting VvE Belang.

Dankzij de samenwerking tussen het ministerie van BZK, het ministerie van JenV en de brancheverenigingen VGM NL (de vertegenwoordiger van vastgoed- en VvE-managers) en VvE Belang, is binnen enkele dagen noodwetgeving geformuleerd. VvE’s kunnen daardoor ook gedurende de coronacrisis blijven functioneren. De nieuwe, tijdelijke voorzieningen gelden deels met terugwerkende kracht. Bij VvE’s lijkt de dagelijkse gang van zaken gewoon door te gaan, maar dat is lang niet altijd het geval. De gevolgen van de huidige crisis zijn groot als verenigingen niet in vergadering bijeen kunnen komen. De besluitvorming buiten vergadering verloopt veelal moeizaam, en het is nauwelijks mogelijk om de jaarrekening van de VvE binnen de in de modelreglementen gestelde termijn vast te stellen. Over die onderwerpen worden zeer regelmatig vragen gesteld aan VGM NL en VvE Belang.

Vergadertermijn

René Brinkhuijsen, VGM NL-bestuurslid: “Deze noodwetgeving is de oplossing voor de belemmeringen die VvE’s, ten gevolge van het coronavirus, in hun functioneren ervaren. Standaard ModelReglementen (MR), die onderdeel zijn van aktes van splitsing, regelen hoe de VvE’s functioneren. Zo wordt in het MR een termijn van respectievelijk vijf of zes maanden na afsluiting van het boekjaar genoemd. Binnen die termijn moet de jaarrekening aan de leden van de VvE ter goedkeuring worden voorgelegd c.q. moet die door de leden worden vastgesteld. Aan dit besluit hangen diverse vervolgbesluiten, zoals de décharge van het bestuur, het definitief vaststellen van de bijdragen voor de eigenaars en het vaststellen van de begroting voor het lopende jaar. Allemaal besluiten die de financiële continuïteit van de VvE raken. Nu de VvE als gevolg van de corona-uitbraak niet bijeen mag komen en het onbekend is hoelang deze situatie nog aanhoudt, is het onduidelijk of aan deze verplichting uit het MR kan worden voldaan. In de noodwetgeving is opgenomen dat de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening in VvE’s wordt verlengd met maximaal zes maanden.”

Digitaal vergaderen

“Door de noodwetgeving is het ook mogelijk om digitaal en/of door middel van een videoverbinding te vergaderen, inclusief het nemen van besluiten. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, gelden wel de eisen dat een lid (1) identificeerbaar is, (2) de vergadering live kan volgen en (3) daadwerkelijk kan stemmen”, zegt Kees Oomen, directeur Organisatie & Public Affairs VvE Belang.

Wetsvoorstel

Memorie van Toelichting

Kamerbrief besluitvorming in VvE’s

Naar aanleiding van de eind 2018 door D66 ingediende motie heeft minister Knops van BZK op 17 december 2019 een brief naar de Tweede Kamer gezonden, met als onderwerp “Aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaars (VvE’s)”.

Lees hier de motie

Lees hier de Kamerbrief