Info

Concept wetsvoorstel verbeteren functioneren van VvE’s

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 12 juni 2014 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het voornemen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek aankondigt met als doel het verbeteren van het functioneren van VvE’s. In de brief geeft de minister aan een minimale vulling van het reservefonds van de VvE te gaan verplichten en vereenvoudigingen en verduidelijkingen te zullen aanbrengen ten aanzien van het aangaan van externe financiering (leningen) door VvE’s ten behoeve van verduurzaming, waaronder het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw.

Het concept wetsvoorstel om deze verbeteringen in te voeren is nu gereed om in consultatie te brengen. U wordt van harte uitgenodigd om uw reactie op dit wetsvoorstel te geven. De internetconsultatie duurt tot 30 september as. Via onderstaande link kunt u direct reageren.

Internetconsultatie wet verbetering VvE’s

1e ALV / Themabijeenkomst groot succes

Donderdag 26 maart 2015 vond in Stadskasteel Oudaen te Utrecht de eerste bijeenkomst plaats van de nog jonge Juristenvereniging Appartementsrecht (JvA). Na het openingswoord van de voorzitter van de JvA, prof. mr. dr. Roel Mertens, en een kort huishoudelijk gedeelte met de ALV, werd aansluitend in de themabijeenkomst van deze middag gesproken over de totstandkoming van de modelreglementen bij appartementensplitsing door prof. mr. dr. Aart van Velten. Het eerste model dateert al van 1953 (!). Van Velten signaleerde dat veel bepalingen die nu in de modelreglementen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB staan, hun oorsprong vinden in de oudere splitsingsmodellen, tot aan het eerste model van de KNB toe. Hij signaleerde ook dat niet alle bepalingen even duidelijk zijn, en dat er bepalingen zijn die in de praktijk tot problemen leiden.

Daarna gaven advocaten mr. Hubert Braakhuis en mr. Lara Hesseling, verbonden aan het kantoor Rijssenbeek Advocaten te Arnhem, een uiteenzetting van enkele onduidelijkheden en knelpunten die zij in de praktijk tegenkomen. Tot slot gaf mr. Jan Hockx, notaris en partner bij Lexence N.V. advocaten & notarissen een toelichting op de bijzonderheden bij een hoofd- en ondersplitsing in appartementsrechten. En ook in de daarop betrekking hebbende modelreglementen zijn diverse onduidelijkheden danwel aandachtspunten te vinden, die wellicht in een nieuw modelreglement kunnen worden ondervangen.

Leden van de KNB projectgroep Modelreglement 2015 waren aanwezig bij deze bijeenkomst, dus de input kwam direct bij de juiste personen terecht. Zij nemen deze input mee bij het schrijven van het nieuwe modelreglement bij splitsingen in appartementsrechten. Uiteraard houden we u via deze website op de hoogte van de vorderingen.

Het bestuur en de aanwezige leden kijken terug op een zeer geanimeerde bijeenkomst. JvA leden komen veelal uit de advocatuur, het notariaat en de juridische adviespraktijk, en de JvA blijkt een welkome gelegenheid te zijn om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De aansluitende netwerkborrel was daartoe een goede gelegenheid.16-web

Juristenvereniging appartementsrecht (JvA) opgericht!

Het appartementsrecht mag zich in een toenemende belangstelling en een steeds groter wordende maatschappelijke relevantie verheugen. Het ongeveer 65 jaar oude rechtsgebied staat bovendien volop in de belangstelling van de politiek en de wetgever. Om tegemoet te komen aan de in de praktijk levende behoefte aan een platform waar appartementsrechtjuristen elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren, is op 17 september 2014 een nieuwe specialisatievereniging opgericht, de Juristenvereniging Appartementsrecht.

Het eerste bestuur bestaat uit:

  • prof. mr. Roel (F.H.) Mertens (voorzitter), advocaat te Maastricht en bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten aan de Open Universiteit;
  • mr. Mechteld (C.E.) van der Vleuten (secretaris), zelfstandig beleidsadviseur/interimmanager voor woningcorporaties en promovenda bij de OUNL,
  • mr. Yvonne (H.) van Ballegooijen (penningmeester), advocate te Breda,
  • mr. Gijs (G.J.D.) Verdoes Kleijn (algemeen bestuurslid), oud notaris te ’s-Gravenhage en
  • mr. Lex (G.) Hartman, (algemeen bestuurslid), notaris te Amsterdam.